10 Yēhéhuá yòu shǐ nǐ , hé nǐ yīqiè dìxiōng Lìwèi de zǐsūn , yītóng qīnjìn tā , zhè qǐ wéi xiǎoshì , nǐmen hái yào qiú jìsī de zhírèn ma ,