19 Kĕlā zhāo jù quánhuì zhòng dào huì mù mén qián , yào gōngjī Móxī , Yàlún . Yēhéhuá de róngguāng jiù xiàng quánhuì zhòng xiǎnxiàn .