32 Zhèxie Yǐsèliè rén , zhào tāmende zōngzú , àn tāmende jūnduì , zaì zhū yíng zhōng beì shǔ de , gōng yǒu liù shí wàn líng sān qiā wǔ bǎi wǔ shí míng .