Mínshùjì 2:34

34 Yǐsèliè rén jiù zhèyàng xíng , gèrén zhào tāmende jia shì , zōngzú guīyú bĕn dào , ān yíng qǐ xíng , dōu shì zhào Yēhéhuá suǒ fēnfu Móxī de .