Mínshùjì 20:16

16 Wǒmen āi qiú Yēhéhuá de shíhou , tā tīng le wǒmen de shēngyīn , chāiqiǎn shǐzhĕ bǎ wǒmen cóng Āijí lǐng chūlai . zhè shì nǐ dōu zhīdào . rújīn , wǒmen zaì nǐ biānjiè shàng de chéng Jiādīsī .