24 Yàlún yào guī dào tā lièzǔ ( yuánwén zuò bĕn mín ) nàli . tā bì bùdé rù wǒ suǒ cìgĕi Yǐsèliè rén de dì . yīnwei zaì Mǐlìbā shuǐ , nǐmen wéibeì le wǒde méng .