Mínshùjì 21:13

13 Cóng nàli qǐ xíng , ān yíng zaì Yànèn hé nàbiān . zhè Yànèn hé shì zaì kuàngyĕ , cóng yà Mólì de jìngjiè liú chūlai de . yuánlái Yànèn hé shì Móyē de biānjiè , zaì Móyē hé Yàmólìrén dā jiè de dìfang .