Mínshùjì 21:34

34 Yēhéhuá duì Móxī shuō , búyào pà tā . yīn wǒ yǐ jiàng tā hé tāde zhòng mín , bìng tāde dì , dōu jiāo zaì nǐ shǒu zhōng . nǐ yào daì tā xiàng cóng qián daì zhù Xīshíbĕn de yà Mólì wáng Xīhóng yìbān .