Mínshùjì 22:23

23 Lü kànjian Yēhéhuá de shǐzhĕ zhàn zaì lù shàng , shǒu lǐ yǒu bá chūlai de dāo , jiù cóng lù shàng kuà jìn tiánjiān , Bālán biàn dá lü , yào jiào tā huízhuǎn shàng lù .