Mínshùjì 23:21

21 Tā wèi jiàn Yǎgè zhōng yǒu zuìniè , yĕ wèi jiàn Yǐsèliè zhōng yǒu jiān è . Yēhéhuá tāde shén hé tā tóng zaì . yǒu huānhū wáng de shēngyīn zaì tāmen zhōngjiān .