Mínshùjì 25:18

18 Yīnwei tāmen yòng guǐjì rǎo haì nǐmen , zaì pí Ěr de shì shàng hé tāmende zǐ meì , Mǐdiàn shǒulǐng de nǚér gē sī bǐ de shì shàng , yòng zhè guǐjì yòuhuò le nǐmen . zhè gē sī bǐ , dàng wēnyì liú xíng de rìzi , yīn pí Ěr de shì beì shā le .