Mínshùjì 26:37

37 Zhè jiù shì Yǐfǎlián zǐsūn de gè zú , zhào tāmen zhōngjiān beì shǔ de , gōng yǒu sān wàn èr qiā wǔ bǎi míng . àn zhe jia zú , zhè dōu shì Yūesè de zǐsūn .