4 Jiàng nǐmen zhōngjiān cóng èr shí suì yǐwaì de jìsuàn zǒng shǔ . shì zhào Yēhéhuá fēnfu chū Āijí dì de Móxī hé Yǐsèliè rén de huà .