Mínshùjì 26:54

54 Rén duō de , nǐ yào bǎ chǎnyè duō fèn gĕi tāmen . rén shǎo de , nǐ yào bǎ chǎnyè shào fèn gĕi tāmen . yào zhào beì shǔ de rén shǔ , bǎ chǎnyè fèn gĕi gèrén .