Mínshùjì 27:21

21 Tā yào zhàn zaì jìsī YǐlìYàsā miànqián . YǐlìYàsā yào píng wūlíng de pànduàn , zaì Yēhéhuá miànqián wéi tā qiú wèn . tā hé Yǐsèliè quánhuì zhòng dōu yào zūn YǐlìYàsā de méng chūrù .