Mínshùjì 27:4

4 Wèishénme yīn wǒmen de fùqin méiyǒu érzi jiù bǎ tāde míng cóng tā zú zhōng chúdiào ne , qiú nǐmen zaì wǒmen fùqin de dìxiōng zhōng fèn gĕi wǒmen chǎnyè .