Mínshùjì 28:19

19 Dàng jiàng gōngniú dú liǎng zhǐ , gōng miányáng yī zhǐ , yī suì de gōng yánggāo qī zhǐ , dōu yào méiyǒu cánji de , yòng huǒ xiàn gĕi Yēhéhuá wéi Fánjì .
California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice