Mínshùjì 29:9

9 Tóng xiàn de sù jì yòng diào yóu de xì miàn , wéi yī zhǐ gōngniú yào xiàn yīfǎ shí fèn zhī sān . wéi yī zhǐ gōng yáng yào xiàn yīfǎ shí fèn zhī èr .