Mínshùjì 29:8

8 Zhǐyào jiàng gōngniú dú yī zhǐ , gōng miányáng yī zhǐ , yī suì de gōng yánggāo qī zhǐ , dōu yào méiyǒu cánji de , zuòwéi xīnxiāng de Fánjì xiàn gĕi Yēhéhuá .