Mínshùjì 3:13

13 Yīnwei fán tóushēng de shì wǒde . wǒ zaì Āijí dì jī shā yīqiè tóushēng de nà rì jiù bǎ Yǐsèliè zhōng yīqiè tóushēng de , lián rén daì shēngchù dōu fēnbié wéi shèng guī wǒ . tāmen déng yào shǔ wǒ . wǒ shì Yēhéhuá .