12 Zhàngfu tīngjian de rìzi , ruò bǎ zhè liǎngyàng quán feì le , fùrén kǒu zhōng suǒ xǔ de yuàn huò shì yuē shù zìjǐ de huà jiù dōu bùdé wéi déng , yīn tā zhàngfu yǐjing bǎ zhè liǎngyàng feì le . Yēhéhuá yĕ bì shèmiǎn tā .