Mínshùjì 30:14

14 Tǎngruò tā zhàngfu tiāntiān xiàng tā mò mò bú yán , jiù suàn shì jiāndéng tā suǒ xǔ de yuàn hé yuē shù zìjǐ de huà . yīn zhàngfu tīngjian de rìzi xiàng tā mò mò bú yán , jiù shǐ zhè liǎngyàng jiāndéng .