Mínshùjì 30:4

4 Tā fùqin yĕ tīngjian tā suǒ xǔ de yuàn bìng yuē shù zìjǐ de huà , què xiàng tā mò mò bú yán , tā suǒ xǔ de yuàn bìng yuē shù zìjǐ de huà jiù dōu yào wéi déng .