Mínshùjì 30:5

5 Dàn tā fùqin tīngjian de rìzi ruò bú yìng chéng tā suǒ xǔ de yuàn hé yuē shù zìjǐ de huà , jiù dōu bùdé wéi déng . Yēhéhuá yĕ bì shèmiǎn tā , yīnwei tā fùqin bú yìng chéng .