Mínshùjì 31:50

50 Rújīn wǒmen jiàng gèrén suǒ de de jīnqì , jiù shì jiǎo liànzi , zhuózi , dǎ yìn de jièzhi , ĕr huán , shǒu chuàn , dōu sòng lái wéi Yēhéhuá de gōngwù , hǎo zaì Yēhéhuá miànqián wéi wǒmen de shēngmìng shú zuì .