Mínshùjì 31:9

9 Yǐsèliè rén lǔ le Mǐdiàn rén de fùnǚ háizi , bìng jiàng tāmende shēngchù , yáng qún , hé suǒyǒude cáiwù dōu duó le lái , dàng zuò lǔ wù ,