2 Nǐ fēnfu Yǐsèliè rén , yào cóng suǒ de wéi yè de dì zhōng bǎ xiē chéng gĕi Lìwèi rén jūzhù , yĕ yào bǎ zhè chéng sìwéi de jiāo yĕ gĕi Lìwèi rén .