25 Huì zhòng yào jiù zhè wù shārén de tuōlí bào xuè chóurén de shǒu , yĕ yào shǐ tā guī rù taó chéng . tā yào zhù zaì qízhōng , zhí dĕng dào shòu shèng gāo de Dàjìsī sǐ le .