Mínshùjì 4:7

7 Yòu yòng lán sè tǎn zǐ pū zaì chénshèbǐng de zhuōzi shàng , jiàng pánzi , tiaógēng , diàn jiǔ de jué , hé bēi bǎi zaì shàng tóu . zhuōzi shàng yĕ bì yǒu cháng shè de bǐng .