Mínshùjì 4:9

9 Yào ná lán sè tǎn zǐ , bǎ dēngtái hé dēngtái shàng suǒ yòng de dēng zhǎn , jiǎn zǐ , là huā pán , bìng yīqiè shèng yóu de qìmǐn , quándōu zhēgaì .