Mínshùjì 5:30

30 Huò shì rén shēng le yí hèn de xīn , yí hèn tāde qì , jiù yǒu zhè yí hèn de tiaólì . nàshí tā yào jiào fùrén zhàn zaì Yēhéhuá miànqián , jìsī yào zaì tā shēnshang zhào zhè tiaólì ér xíng .