Mínshùjì 9:3

3 Jiù shì bĕn yuè shí sì rì huánghūn de shíhou , nǐmen yào zaì suǒ déng de rìqī shǒu zhè jié , yào àn zhè jié de lǜ lì diǎnzhāng ér shǒu .