Mínshùjì 9:7

7 Shuō , wǒmen suī yīn sǐ shī ér bú jiéjìng , wèihé beì zǔ zhǐ , bùdé tóng Yǐsèliè rén zaì suǒ déng de rìqī xiàn Yēhéhuá de gōngwù ne ,