38 Lìwèi rén qǔ shí fēn ...zhīyī de shíhou , Yàlún de zǐsūn zhōng , dāng yǒu yī gè jìsī yǔ Lìwèi rén tóng zaì . Lìwèi rén yĕ dāng cóng shí fēn ...zhīyī zhōng qǔ shí fēn ...zhīyī , fèng dào wǒmen shén diàn de wūzi lǐ , shōu zaì kù fáng zhōng .