30 Qí cì shì shì Lìmǐyē de érzi Hānáníyǎ , hé Sàlā de dì liù zǐ Hānèn yòu xiū yī duàn . qí cì shì Bǐlìjiāde érzi , Mǐshūlán duì zhe zìjǐ de fángwū xiūzào .