3 Wǒ fēnfu tāmen shuō , dĕng dào taìyáng shang shēng cái kĕ kāi Yēlùsǎlĕng de chéng mén . rén shàng kānshǒu de shíhou jiù yào guān mén shang shuān . yĕ dāng paì Yēlùsǎlĕng de jūmín , gè àn bāncì kānshǒu zìjǐ fángwū duìmiàn zhī chù .