70 Yǒu xiē zúzhǎng wèi gōng chéng juān zhù . shĕng3 zhǎng juān rù kù zhōng de jīnzi yī qiā dá lì kè , wǎn wǔ shí gè , jìsī de lǐfú wǔ bǎi sān shí jiàn .