10 Yòu duì tāmen shuō , nǐmen qù chī féimĕi de , hē gān tián de , yǒu bùnéng yùbeì de , jiù fēn gĕi tā . yīnwei jīnrì shì wǒmen zhǔ de shèng rì . nǐmen búyào yōuchóu , yīn kào Yēhéhuá ér dé de xǐlè shì nǐmen de lìliang .