15 Bìng yào zaì gè chéng hé Yēlùsǎlĕng xuānchuán bàogào shuō , nǐmen dāng shang shān , jiāng gǎnlǎn shù , yĕ gǎnlǎn shù , pān shíliu shù , zōng shù , hé gèyàng mào mì shù de zhīzǐ qǔ lái , zhào zhe suǒ xiĕ de dā péng .