3 Zaì shuǐ mén qián de kuānkuò chù , cóng qīngzǎo dào shǎngwu , zaì zhòng nánnǚ , yīqiè tīng le néng míngbai de rén miànqián dú zhè lǜfǎ shū . zhòng mín zhāi ĕr ér tīng .