27 Suǒyǐ nǐ jiāng tāmen jiāo zaì dírén de shǒu zhōng , mó nán tāmen . tāmen zāo nán de shíhou āi qiú nǐ , nǐ jiù cóng tiān shang chuí tīng , zhào nǐde dà liánmǐn cìgĕi tāmen zhĕngjiù zhĕ , jiù tāmen tuōlí dírén de shǒu .