6 Zhǐ zhe nà chuàngzào tiān hé tiān shàng zhī wù , dì hé dì shàng zhī wù , hǎi hé hǎi zhòng zhī wù , zhí huó dào yǒng yǒngyuǎn yuǎn de , qǐshì shuō , bú zaì yǒu shí rì le . ( huò zuò bù zaì dān yán le )