8 Wǒ xiānqián cóng tiān shàng suǒ tīngjian de nà shēngyīn , yòu fēnfu wǒ shuō , nǐ qù bǎ nà tā hǎi tā dì zhī tiānshǐ shǒu zhōng zhǎn kāi de xiǎo shū juàn qǔ guò lái .