8 Fán zhù zaì dì shàng , míngzi cóng chuàngshì yǐlái , méiyǒu jì zaì beì shā zhī gāoyáng shēngmìng cè shàng de rén , dōu yào baì tā .