7 Tā zĕnyàng róngyào zìjǐ , zĕnyàng shēhuá , yĕ dāng jiào tā zhàoyàng tòngkǔ bēiāi . yīn tā xīnli shuō , wǒ zuò le huáng hòu de wèi , bìng bú shì guǎfu , jué búzhìyú bēiāi .