24 Zhìyú nǐmen Tuīyǎtuīlǎ qíyú de rén , jiù shì yīqiè bù cóng nà jiàoxun , bú xiǎodé tāmen sùcháng suǒ shuō Sādàn shēn ào zhī lǐ de rén . wǒ gàosu nǐmen , wǒ bù jiāng biéde dànzi fàng zaì nǐmen shēnshang .