4 Ránér zaì Sādí nǐ hái yǒu jǐ míng shì wèicéng wūhuì zìjǐ yīfu de . tāmen yào chuān bái yī yǔ wǒ tóngxíng . yīnwei tāmen shì peì de guò de .