19 Wǒ jiù wèn yǔ wǒ shuōhuà de tiānshǐ shuō , zhè shì shénme yìsi . tā huídá shuō , zhè Shìdá sǎn Yóudà , Yǐsèliè , hé Yēlùsǎlĕng de jiǎo .