8 Wǒ bì zaì wǒ jiā de sìwéi ān yíng , shǐ dí jūn bùdé rènyì wǎng lái . bào nüè de rén yĕ bú zaì jīngguò , yīnwei wǒ qīnyǎn kàn gù wǒde jiā .