Sāmǔĕrjìshàng 11:3

3 Yǎ bǐ de zhǎnglǎo duì tā shuō , qiú nǐ kuānróng wǒmen qī rì , dĕng wǒmen dǎfa rén wǎng Yǐsèliè de quán jìng qù .ruò méiyǒu rén jiù wǒmen , wǒmen jiù chūlai guī shùn nǐ .